<?php
/*
Template Name: Danh sách Bài Viết Chuyên Mục XYZ
*/
get_header();
?>

<div id="content" class="site-content">
  <div id="primary" class="content-area">
    <main id="main" class="site-main" role="main">

      <?php
      $category_slug = 'ten-chuyen-muc'; // Thay "ten-chuyen-muc" bằng slug của chuyên mục bạn muốn hiển thị
      $category_query = new WP_Query(array(
        'category_name' => $category_slug,
        'posts_per_page' => -1, // Hiển thị tất cả bài viết trong chuyên mục
      ));

      if ($category_query->have_posts()) :
        while ($category_query->have_posts()) : $category_query->the_post();
          ?>
          <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
            <header class="entry-header">
              <h2 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
            </header><!-- .entry-header -->
          </article><!-- #post -->

        <?php endwhile;
      else :
        echo 'Không có bài viết nào trong chuyên mục này.';
      endif;
      ?>

    </main><!-- #main -->
  </div><!-- #primary -->
</div><!-- #content -->

<?php get_footer(); ?>