Chúng tôi là người đại diện hoặc quản trị trang web.

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://taonguyenai.com.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi thông tin người dùng trình duyệt để hỗ trợ việc phát hiện thư rác.

Phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) kèm theo. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Đây là để tiện lợi cho bạn, để bạn không cần phải điền thông tin của bạn lại khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của bạn.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập thêm một số cookies để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookies lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn, cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng cách như nếu người truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng các dịch vụ theo dõi bên thứ ba khác và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu thiết lập lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email thiết lập lại mật khẩu.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và dữ liệu liên quan sẽ được giữ lại vĩnh viễn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận biết và phê duyệt các bình luận theo dõi một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ trường hợp họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.